Happy
Digital.

Vad är Consent Mode 2?

Introduktion till Consent Mode 2

Consent Mode 2 är en inställning som hjälper webbplatser att hantera hur de samlar in och använder data från sina besökare, baserat på besökarnas godkännande eller samtycke. Tänk på det som en kontrollpanel som låter webbplatsägare anpassa vad de gör med informationen de får från besökare, beroende på om besökaren har godkänt att deras data används eller inte. Om en besökare till exempel inte vill att deras besöksdata ska spåras, kan Consent Mode 2 säkerställa att webbplatsen respekterar detta val och inte samlar in den specifika informationen. Detta är särskilt viktigt för att följa lagar som GDPR (General Data Protection Regulation) som skyddar användarnas integritet. Consent Mode 2 gör det möjligt för webbplatser att fortsätta fungera och förbättras samtidigt som de respekterar användarnas önskemål om integritet.

Hur det fungerar och dess syfte

På Happy Digital använder vi oss av Cookiebot för att implementera Consent Mode 2, vilket hjälper oss att anpassa hur olika spårnings- och analysverktyg på vår webbplats beter sig beroende på användarens samtycke. När en besökare kommer till vår webbplats, presenteras de med ett samtyckesformulär där de kan välja vilka typer av data de vill dela, om några. Beroende på användarens val justerar Cookiebot automatiskt hur information samlas in och används.

Detta innebär att om en användare inte vill att deras besöksdata ska spåras, kan vi säkerställa att vår webbplats respekterar detta val och inte samlar in den specifika informationen. Genom att använda Cookiebot kan vi på Happy Digital fortsätta erbjuda en optimerad webbupplevelse samtidigt som vi följer lagar och regler om användardataskydd och respekterar våra besökares integritetspreferenser.

Så här fungerar det i praktiken:

 1. Insamling av Samtycke: När en besökare besöker webbplatsen, presenteras de med ett samtyckesformulär där de kan välja vad de godkänner att webbplatsen gör med deras data.
 2. Justering av Datainsamling: Om besökaren ger sitt samtycke, fortsätter webbplatsen att samla in data som vanligt. Om besökaren inte ger sitt samtycke, justerar Consent Mode 2 inställningarna så att bara nödvändig data, som inte bryter mot integritetsregler, samlas in.
 3. Rapportering och Analyser: Verktyg som Google Analytics får information om besökarens val och anpassar datainsamlingen därefter. Detta kan innebära att vissa besöksdata inte spåras om besökaren inte har gett sitt samtycke.

Syftet med Consent Mode 2 är tvåfaldigt:

 • Skydda Användarens Integritet: Genom att respektera användarens val om deras personliga data, hjälper Consent Mode 2 till att följa integritetslagar och bygga förtroende mellan webbplatsen och dess besökare.
 • Säkerställa Effektiv Datainsamling: Genom att dynamiskt anpassa datainsamlingsprocesserna, kan webbplatsägare fortsätta få värdefull insikt om besökarnas beteende, även om en del av informationen är begränsad. Detta möjliggör fortsatt optimering och förbättring av webbplatsen, samtidigt som användarens integritetspreferenser respekteras.

Genom att använda Consent Mode 2 kan webbplatser balansera behovet av användardata med respekten för användarnas integritet och efterlevnad av lagar.

Varför är det viktigt att ha Consent Mode 2 på plats?

Efterlevnad av Dataskyddslagar

GDPR är en av de strängaste dataskyddslagarna i världen och gäller för alla företag som hanterar personuppgifter om EU-medborgare, oavsett var företaget är baserat. En av kärnaspekterna i GDPR är att ge användarna kontroll över sina personuppgifter. Detta innebär att företag måste få uttryckligt samtycke från användare innan de samlar in, lagrar eller behandlar deras data.

Consent Mode 2 spelar en avgörande roll i att uppfylla dessa krav. Genom att använda Consent Mode 2 kan företag:

 • Samla in Samtycke: Se till att användare har gett sitt godkännande innan någon datainsamling sker.
 • Dokumentera Samtycke: Hålla noggranna register över när och hur samtycke erhölls, vilket är viktigt för att bevisa efterlevnad vid en granskning.
 • Respektera Användarnas Val: Automatiskt justera datainsamling och spårning beroende på användarens samtycke, vilket minimerar risken för oavsiktlig överträdelse av GDPR.

Att inte följa GDPR kan leda till betydande böter, som kan uppgå till 20 miljoner euro eller upp till 4% av företagets årliga globala omsättning, beroende på vilket belopp som är högst. Därför är det kritiskt att ha mekanismer som Consent Mode 2 på plats för att säkerställa efterlevnad.

Utöver GDPR finns det flera andra viktiga dataskyddslagar globalt, som också ställer krav på hur företag hanterar användardata. Ett exempel är California Consumer Privacy Act (CCPA), som gäller för företag som hanterar data om invånare i Kalifornien, USA.

Precis som GDPR kräver CCPA att företag ger användarna:

 • Rätt att Veta: Användarna ska informeras om vilka uppgifter som samlas in och hur de används.
 • Rätt att Välja Bort: Användarna ska ha möjlighet att neka datainsamling och försäljning av deras personuppgifter.
 • Rätt att Radera: Användarna ska kunna begära att deras data raderas.

Consent Mode 2 hjälper företag att följa dessa krav genom att:

 • Informera Användare: Klargöra vilka data som samlas in och för vilka ändamål direkt i samtyckesformuläret.
 • Hantera Användarval: Dynamiskt justera insamling och användning av data beroende på användarnas preferenser.
 • Uppdatera och Radera Data: Underlätta att spåra och radera användardata vid begäran.

Att ignorera lagar som CCPA kan också leda till betydande böter och skadestånd. Genom att implementera Consent Mode 2 kan företag säkerställa att de uppfyller kraven från flera dataskyddslagar samtidigt, vilket minskar riskerna för juridiska konsekvenser och stärker förtroendet hos sina användare.

Så här implementerar du Consent Mode 2

Innan du implementerar Consent Mode 2 med ett verktyg som Cookiebot, är det viktigt att göra vissa förberedelser:

 1. Analysera Webbplatsens Datainsamling: Förstå vilka typer av data din webbplats samlar in och vilka cookies och spårningsteknologier som används.
 2. Identifiera Juridiska Krav: Bekanta dig med de relevanta dataskyddslagarna (t.ex. GDPR, CCPA) som din webbplats måste följa.
 3. Skapa en Privacy Policy: Utarbeta en tydlig och omfattande integritetspolicy som förklarar hur du hanterar användardata.
 4. Få Nödvändiga Tillstånd: Säkerställ att du har tillstånd att använda och distribuera tredjepartverktyg som Cookiebot.
Implementation: Hur du tekniskt implementerar Consent Mode 2 på din webbplats
 1. Registrera dig hos Cookiebot: Gå till Cookiebots webbplats och skapa ett konto. Följ registreringsprocessen för att konfigurera din webbplats.
 2. Skanna din Webbplats: Använd Cookiebots verktyg för att skanna din webbplats och identifiera alla cookies och spårningsteknologier som används. Detta hjälper till att skapa en komplett översikt över datainsamlingen.
 3. Anpassa Samtyckesbanner: Designa och anpassa samtyckesbannern som kommer att visas för användarna. Cookiebot erbjuder olika alternativ för utseende och språk.
 4. Generera och Installera Skriptet: Cookiebot kommer att generera ett skript som du behöver lägga till på din webbplats. Placera detta skript i webbplatsens huvudtagg (head) för att säkerställa att det laddas tidigt och effektivt.
 5. Konfigurera Consent Mode 2: Gå till inställningarna i Cookiebot och aktivera Consent Mode 2. Detta säkerställer att webbplatsens datainsamling justeras baserat på användarens samtycke.

Verktyg och Resurser

Rekommenderade verktyg och resurser för att underlätta implementationen
 1. Cookiebot Dokumentation: Utforska Cookiebots officiella dokumentation och guider för detaljerade instruktioner och bästa praxis.
 2. Webbplats Skanningsverktyg: Använd Cookiebots inbyggda skanningsverktyg för att identifiera cookies och andra spårningsteknologier.
 3. GDPR/CCPA Resurser: Besök officiella webbplatser för GDPR och CCPA för att förstå lagkraven och hur du kan säkerställa efterlevnad.

Testning och Validering

Hur du testar att Consent Mode 2 fungerar korrekt
 1. Intern Testning: Testa samtyckesbannern och Consent Mode 2-konfigurationen internt på olika enheter och webbläsare för att säkerställa att allt fungerar som det ska.
 2. Användartestning: Låt en grupp användare testa webbplatsen och ge feedback på hur samtyckesbannern fungerar och hur enkelt det är att förstå och ge samtycke.
Validering och kontinuerlig övervakning
 1. Kontinuerlig Övervakning: Använd Cookiebots rapporteringsfunktioner för att kontinuerligt övervaka användarnas samtycken och webbplatsens datainsamling.
 2. Regelbundna Skanningar: Genomför regelbundna skanningar av din webbplats med Cookiebot för att identifiera nya cookies eller spårningsteknologier som kan ha lagts till.
 3. Uppdateringar och Anpassningar: Håll din samtyckesbanner och inställningar uppdaterade i enlighet med förändringar i lagstiftningen eller datainsamlingsmetoder.

Genom att följa dessa steg kan du effektivt implementera Consent Mode 2 med Cookiebot och säkerställa att din webbplats både respekterar användarnas integritet och följer relevanta dataskyddslagar.

Google Rating
5.0
js_loader