Happy
Digital.

Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet (”Avtalet”) mellan kunden (”Kunden”) och Happy Digital AB (”Happy Digital”), 556919-4201, och gäller alla avtal som ingåtts mellan Happy Digital och Kunden så länge inte Happy Digital och Kunden skriftligen överenskommit om sådan avvikelse.

1. Tjänsten
1.1. Tjänsten specificeras i avtalet med Kunden / överenskommelsen. Tjänsten är juridiskt bindande när det föreligger ett godkänt avtal eller en gjord överenskommelse (”Avtalet”). Ändringar i Avtalet skall ske skriftligt, med båda parters godkännande.

2. Kundens ansvar
2.1. Om kunden godkänt en design/utkast eller om produktion påbörjats är kunden bunden till avtal och är skyldig att betala för den köpta tjänsten. Likaså om Happy Digital har utfört arbete som (Fotografering, Grafisk Design, och Copywriting). Kunden förbinder sig att följa svensk lagstiftning.

I det fall kunden upphör med att kommunicera via telefon eller e-post med Happy Digital under pågående arbete med en hemsida, och detta uteblivna engagemang fortsätter i en period om sex (6) månader efter det senast dokumenterade kommunikationsförsöket från Happy Digital, ska projektet anses vara fullständigt avslutat. Denna regel tillämpas oberoende av när projektet faktiskt påbörjades eller när avtalet mellan parterna trädde i kraft. Det är kundens ansvar att upprätthålla en löpande dialog med Happy Digital, och brist på kommunikation inom ovan specificerad tidsram kommer att tolkas som ett godkännande av det arbete som utförts fram till kommunikationsbrottet samt ett accepterande av projektets avslut.

3. Happy Digital:s ansvar
3.1. Happy Digital ska efter bästa förmåga leverera tjänster enligt Avtalet till Kunden. Happy Digital äger rätt att anlita underleverantörers tjänster för att uppfylla villkoren i Avtalet.

4. .Abonnemang (Google Ads, SEO, Digital Strategi)
4.1. I tjänsten ”Abonnemang” sker ett löpande arbete som redovisas i slutet av varje månad. Då resurser bokas upp för att kunna leverera enligt uppdraget förbrukas tiden även om omständigheter utanför vår kontroll leder till att arbetet inte kan startas, genomföras eller slutföras.

5. Vår arbetsprocess
5.1. Designfas
5.1.1. Vid inledningen av ett samarbete arrangerar vi en workshop för att utarbeta ett användargränssnitts-kit (UI-Kit). Ett UI-Kit är en omfattande designmall som möjliggör planering av webbplatsens / Appens struktur utan att offra kreativitet och originalitet.
5.1.2. När UI-Kit är färdigställt används det som grund för att designa hela webbplatsen / Appen.
5.2. Produktionsfas
5.2.1. Efter att UI-Kit och webbplatsens design / Appens design har godkänts påbörjar vi konstruktionen av webbplatsen / Appen.
5.3. Testningsfas
5.3.1. Innan lanseringen genomför kunden tester av alla funktioner för att säkerställa att webbplatsen / Appen uppfyller förväntningarna. Kunden ansvarar för att uttrycka sin tillfredsställelse med resultatet innan projektet övergår till lanseringsfasen.
5.4. Lanseringsfas
5.4.1. När allt är klart och testningsfasen är klar, lanserar vi den nya webbplatsen / Appen genom att överföra den från vår testmiljö till kundens faktiska domän / App-store. Vid denna tidpunkt betraktas webbplatsen / Appen som lanserad. Den betraktas också som lanserad om lösenordet plockas bort från webbplatsen och den då kan besökas från utomstående.
5.5. Betalningsstruktur
5.5.1. För att säkerställa en smidig arbetsprocess och ömsesidigt förtroende mellan Happy Digital och kunden, tillämpas följande betalningsstruktur: 50% av det överenskomna priset betalas i början av projektet, och de återstående 50% betalas vid lanseringen av webbplatsen.
5.5.2. Denna betalningsmodell ger båda parter trygghet och säkerställer att alla är engagerade i projektet från början till slut.

6. Force Majeure
6.1. Om en part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor på grund av omständigheter som parten inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelse samt fel eller försening i tjänster från underleverantör, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.
6.2. Om respektive parts åtaganden till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av omständigheter enligt punkt 6.1, äger vardera parten rätten att, utan ersättningsskyldighet, frånträda sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

7. Avtalets upphörande
7.1. Avtalsperiod och uppsägning
7.1.1. Avtalet löper under kontraktstiden med eventuell uppsägningstid enligt Avtalet. Om ett löpande avtal inte sägs upp före slutdatum, förnyas avtalet automatiskt för en ny avtalsperiod av samma längd som den ursprungliga avtalsperioden.
7.1.2. Happy Digital har samma rätt som kunden att säga upp avtalet i enlighet med avtalad period och uppsägningstid.
7.1.3. Happy Digital åtar sig att fortsätta leverera tjänster enligt Avtalet fram till sista dagen i avtalsperioden, om inget annat skriftligen överenskommits.
7.2. Överlåtelse av rättigheter och förpliktelser
7.2.1. Happy Digital har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och förpliktelser enligt Avtalet till en tredje
part.

8. Priser
8.1. Prissättning och valuta
8.1.1. Samtliga priser som anges av Happy Digital är i svenska kronor (SEK) och exklusive mervärdesskatt (moms) om inte annat uttryckligen anges i skrift.
8.2. Ändringar i avgifter och nya avgifter
8.2.1. Om det sker ändringar i befintliga avgifter eller om nya avgifter tillkommer efter det att avtalet ingåtts, äger Happy Digital rätten att justera avtalade priser i överensstämmelse med dessa ändringar.
8.3. Exkluderingar i prissättning
8.3.1. Alla priser anges exklusive eventuella kostnader för förvärv av immateriella rättigheter för bilder, foton eller textmaterial, samt exklusive eventuella kostnader för annonsering som krävs för leverans av den avtalade tjänsten, såvida inget annat skriftligen angivits.
8.4. Prislista
8.4.1. Om inget pris anges för en tjänst, gäller pris enligt Happy Digital:s vid tiden gällande prislista, som Kunden fått tillgång till.
8.5. Separat fakturering
8.5.1. Om förutsättningarna för att leverera tjänsten förändras eller om det tillkommer arbete utöver det Happy Digital känt till vid avtalets ingång, är detta föremål för separat fakturering enligt vid tiden gällande prislista.
8.6. Timdebitering och projekt som går över tiden
8.6.1. Happy Digital arbetar utifrån en timdebitering om 750 kronor per timme exklusive moms för samtliga arbetsmoment.
8.6.2. Inga totalpriser används i Happy Digital:s avtal. Alla projekt genomförs utifrån timdebitering, och den totalsumma som anges i offerterna representerar enbart en uppskattning av antalet timmar som krävs för att färdigställa projektet.
8.6.3. Happy Digital förbehåller sig rätten att lägga till ytterligare timmar utöver den uppskattade totalsumman i offerten om det anses nödvändigt för att slutföra projektet.

8.6.4. Om Happy Digital bedömer att ytterligare timmar behöver läggas till för att slutföra projektet, ska kunden underrättas skriftligen om de ytterligare ändringar som behöver utföras och det uppskattade antalet extra timmar som krävs. Kunden har rätt att godkänna eller avslå detta förslag innan Happy Digital fortsätter med det ytterligare arbetet.
8.6.5. Om Happy Digital väljer att fakturera ytterligare timmar enligt punkt 8.6.4, ska kunden underrättas skriftligen om de ytterligare ändringar som behöver utföras och det uppskattade antalet extra timmar som krävs för att slutföra projektet. Kunden har rätt att godkänna eller avslå detta förslag innan Happy Digital fortsätter med det ytterligare arbetet. Om kunden avslår förslaget, har Happy Digital rätt att:
a) Anse projektet som slutfört och avsluta arbetet, eller
b) Fakturera ytterligare timmar för att utföra ytterligare ändringar i projektet i enlighet med den gällande timdebiteringen om 750 kronor per timme exklusive moms.

9. Hantering av externa kostnader
9.1. Vid vidarefakturering eller förskottsfakturering av externa kostnader (vanligen annonskostnader) tar vi ut en administrativ avgift på 800 kronor per faktureringstillfälle samt vid förmedling av betalning för annonskostnader 2,5 % av totalt belopp.

10. Support
10.1. Vår support hjälper till med enklare ärenden inom alla våra tjänsteområden för er digitala marknadsföring. I våra löpande avtal ingår det månadsvis 1 timmes support tid. Tillkommande support tid debiteras enligt gällande timpris i vår prislista. Om uppgiften tar längre tid än 2 timmar att lösa återkommer vi istället med ett tidsestimat för godkännande från er innan arbetet påbörjas.

11. Betalningsvillkor
11.1. Fakturering och betalningsvillkor: enligt Avtalet. Om Avtalet inte reglerar betalningsvillkor gäller följande villkor: 30 dagars betalningstid och fakturering periodvis i utförande månaden. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgad påminnelseavgift. Vid utebliven betalning lämnas ärendet vidare till inkasso.
11.2. Om en tjänst helt eller delvis inte kan levereras på grund av Kundens bristande eller försenade medverkan äger Happy Digital rätt att fakturera Kunden ett belopp som motsvarar ett belopp som om tjänsten kunnat levereras i sin helhet i enlighet med Avtalet. Försenad betalning är att betrakta som att kund inte fullgör sina betalningsförpliktelser och därmed äger Happy Digital rätt att häva Avtalet eller vidhålla det och vidta nödvändiga åtgärder.

12. Avbokning av konsultationsmöte, workshop eller utbildning
12.1. Vid av- eller ombokning av konsultationsmöte, workshop eller utbildning senare än två veckor före det inplanerade tillfället äger Happy Digital rätt att debitera 50% av beloppet.
12.2. Vid av- eller ombokning av konsultationsmöte, workshop eller utbildning senare än 48 timmar före det inplanerade tillfället äger Happy Digital rätt att debitera hela beloppet, som om tillfället kunnat genomföras.

13. Övrigt ansvar
13.1. Happy Digital kan inte i något fall hållas ansvarig för förluster orsakade av försening av någon del av Happy Digital:s tjänster. Inte heller kan Happy Digital hållas ansvarigt för driftsförlust, förlorad inkomst, felaktigt spenderade annonsbudgetar hos t.ex. Google, Facebook eller andra annons-/affiliatenätverk, följdskador eller andra indirekta förluster.
13.2. Happy Digital kan inte hållas ansvarigt för skada som vållats av Happy Digital:s tjänster såsom dataförlust, skada på mjukvara eller nedtider för webbplatser och IT-system. I alla hänseenden är Happy Digital:s ansvar begränsat till ett belopp som motsvarar den summa som fakturerats kunden avseende den aktuella tjänsten de 3 föregående månaderna före tidpunkten då Kunden framställde sitt krav mot Happy Digital.
13.3. Happy Digital är inte ansvarig om Kunden eller tredje part utan att informera Happy Digital genomför
förändringar i domännamn, webbsidor eller länkar. Happy Digital levererar komplexa tjänster som sökmotoroptimering, efter bästa förmåga, men är inte ansvarig för bristande uppfyllelse som resultat av ändringar i bedömningsalgoritmer, sökkriterier, visningspolicy eller andra omständigheter utanför Happy Digital:s kontroll.

14. Giltighet och ändring
14.1. Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Villkorsändring träder i kraft 1 månad efter det att ändringen publicerats på Happy Digital:s webbplats, https://happydigital.se.

15. Tvist
15.1. Vid tvist som uppkommer i anledning av dessa allmänna villkor skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt. Svensk lag skall tillämpas på dessa allmänna villkor.

Dessa villkor träder i kraft den 2024-01-01.

Google Rating
5.0
js_loader